Slik lager du et lysende bilde!

 

 

Ved hjelp av et vanlig lerret, en skarp tapetkniv og en liten dose fantasi kan du lage et fantastisk lysende bilde, som er dekorativt både på dagen og natten. 

Ferdig lys

Ferdig mørk

Dette trenger du:

ting

 • Lerret i ønsket størrelse.
 • Tapetkniv, gjerne presisjonskniv med smalt blad.
 • Tegneark, blyant og viskelær.
 • Hvit, matt spraymaling.
 • Lyslenke, gjerne på batteri.
 • Skjæreunderlag.
 • Limpistol eller lim.

Slik gjør du det:

Lag til et tegneark som har samme størrelse som lerretet ditt. Jeg brukte lerret som var 50×50 cm og da passet det fint med to A3 ark som overlappet hverandre.

Tegneark

Tegn det mønsteret du ønsker på arket ditt. Jeg lot meg inspirere av tradisjonelle hennamønstre, og satte det sammen slik det passet meg. Du finner uendelig med inspirasjon til dette på nettet. 

Husk at du skal skjære dette til med kniv etterpå, jo mer komplisert mønster, jo mer arbeid med kniven.Ferdig mønster

Mønster

Legg tegnearket på baksiden av lerretet ditt. Fest arket med noen teipbiter, slik at det ikke sklir når du skal begynne å skjære. Legg et skjæreunderlag under lerretet!Feste mønster

Skjær langs mønsteret du har tegnet.Skjære

Pass på at du ikke skjærer ut for mye av mønsteret, slik at det blir hull i lerretet. Du skal lage streker, ikke hull! La det gjerne stå noen uskårne felt igjen i og rundt figurene dine, slik at alt henger sammen. Hvis du for eksempel skal skjære ut en blomst så må du koble blomsten med lerretet rundt, ved å la områdene mellom kronbladene være uskåret. En enkel regel er å ikke fullføre strekene helt ut, og holde god avstand til neste strek på tegningen.Skjære 2

Tips! Hvis du skulle være uheldig å skjære feil, eller at en figur løsnet, så kan du teipe sammen igjen fra baksiden og skjære på nytt. Skjær litt ”kortere” streker neste forsøk.Teipe

Når du er ferdig med å skjære ut hele tegningen din fra baksiden kan du ta vekk tegnearket. Forsøk å trykke forsiktig ut mønstret ditt, og gå over med kniven der kniven ikke har gått ordentlig gjennom lerretet.Utskåret

Husk! Det trenger ikke se perfekt ut nært innpå for å se fantastisk ut fra avstand.

Spray lerretet med hvit matt spraymaling. Lerretet er jo hvitt fra før av, men hensikten med å spraye er å få lerretet stivere, slik at mønsteret ikke faller sammen når du henger det opp på veggen. I tillegg vil spraymalingen gjøre lerretet mer lystett, så mønsteret kommer bedre frem. ”Dynk” lerretet godt, og la det tørke.Spraye

Legg lerretet med forsiden ned på bordet, og lim fast lyslenken på baksiden med limpistol.Feste lyslenke

Lime

Lykke til!

Detalj.jpg

 

 

 

 

 

6 Comments on “Slik lager du et lysende bilde!

 1. Hei.
  For en utrolig inspirerende blogg du har! Her er det mange ting jeg fikk lyst til å prøve selv. Men kan jeg spørre hvilken farge det er, den turkise du har på veggen?

  • Tusen takk! Så hyggelig:) Nå har jeg vært oppe på loftet og funnet frem restespannet med malingen til den turkise veggen. Fargekoden er: S1050-B30G.

 2. I have been looking for this information for a long time. Alas, I only read English or Spanish. Preferably English. Can you help?

  • In English (sport if not completely correct!)
   How to create a brilliant image!    

   Using a regular canvas, a sharp wallpaper knife and a small dose of imagination, you can create a stunningly luminous image that is decorative both during the day and at night.

   Canvas in the desired size.
   Wallpaper knife, preferably precision knife with narrow blade.
   Drawing sheet, pencil and eraser.
   White, matt spray paint.
   Light link, usually on battery.
   Cutting mats.
   Glue gun or glue.

   Here’s how: Create a drawing sheet that is the same size as your canvas. I used the canvas that was 50 × 50 cm and then it fitted nicely with two A3 sheets that overlap each other.

   Draw the pattern you want on your sheet. I was inspired by traditional henna patterns, and put it together as it suited me. You will find endless inspiration for this online.

   Remember to cut this with a knife afterwards, the more complicated the pattern, the more work with the knife.

   Add the sheet to the back of your canvas. Attach the sheet with some pieces of tape so that it does not slip when you start cutting. Place a cutting pad under the canvas!

   Make sure that you do not cut too much of the pattern so that the canvas is pierced. You should make strokes, not holes! Feel free to leave any unscathed fields in and around your characters so that everything is connected. For example, if you are going to cut out a flower then you have to connect the flower with the canvas around, leaving the areas between the petals uncut. A simple rule is not to complete the lines completely, and keep a good distance to the next line on the drawing.

   Tip! If you should be unlucky to cut, or a figure loosened, you can tape back together from the back and reapply. Cut a little «shorter» strokes next attempt.

   When you have finished cutting out your entire drawing from the back, you can remove the sheet. Try to gently squeeze out your pattern and go over with the knife where the knife has not passed through the canvas properly.

   Remember! It doesn’t look perfect close by to look fantastic from a distance. Spray canvas with white matt spray paint. The canvas is white from before, but the purpose of spraying is to make the canvas stiffer, so that the pattern does not collapse when you hang it on the wall. In addition, the spray paint will make the canvas more light-filled, so the pattern will appear better. Spray canvas well and let it dry.

   Place the canvas face down on the table and glue the light link on the back with glue gun.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.